Публічна оферта

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі - «Оферта») ФОП Соць Сергія Васильовича (надалі- «Виконавець»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі - «Договір») на викладених у даній Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає «Замовником» за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Акцепт Оферти Замовником, виконаний відповідно до п.4 Оферти, створює Договір на умовах Оферти.

1.3. Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.4. Оферта набирає чинності з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://getskill.com.ua/uk/offer та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

1.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.4. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги, визначені нижче в підпункті 2.1.1  цього Договору (надалі разом – «Послуги»), а Замовнику зобов’язується прийняти та оплатити Виконавцю надані Послуги. Послуги за цим Договором включають в себе:

2.1.1. Надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу (платформи) getskill.com.ua (надалі - «Портал»), розміщеного на інтернет-сайті Виконавця https://getskill.com.ua/, який забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника, створення особистої інтернет-сторінки Замовника на Порталі та його оформлення з використанням Порталу (надалі – «Послуга доступу»). Ціна Послуги доступу визначається відповідно до тарифів, наявних за посиланням: https://getskill.com.ua/uk/services.

2.2. Місцем надання Послуг, визначених в п. 2.1 цього Договору є місцезнаходження Виконавця.

 

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Ціна Послуг Виконавця за цим Договором визначається з урахуванням обраних Замовником тарифів, відповідно до цього Договору.

3.2. Надання Послуги доступу, відповідно до умов цього Договору, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати.

3.3. Послуга доступу надається Виконавцем Замовнику, протягом вибраного Замовником терміну, мінімально 30 днів, якщо інше не погоджено Сторонами.

3.4. Рекламні послуги та Додаткові послуги надаються Виконавцем Замовнику протягом строків, встановлених у відповідних тарифах на Рекламні послуги та на Додаткові послуги.

3.5. Рекламні послуги та Додаткові послуги можуть надаватись Виконавцем Замовнику на умовах попередньої оплати або часткової післяплати за погодженням Сторін.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом попередньої оплати Послуг Виконавця, відповідно до п. 3.2 Договору.

4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, вказаний в розділі 10 цього Договору. Днем оплати є день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти Замовником та діє:

а) протягом вибраного Замовником терміну, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань по Договору, або

б) до моменту дострокового розірвання Договору.

5.2. В разі належного виконання умов цього Договору Замовник має переважне право на продовження отримання Послуги доступу на наступний період. В такому разі, при здійсненні ним попередньої оплати Послуги доступу за наступний період користування, надання такої Послуги продовжується на відповідний період та на умовах, викладених в чинній на момент такої оплати редакції Оферти.

6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір може бути достроково розірваний:

6.1.1. За згодою Сторін у будь-який час;

6.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

6.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.

6.1.4. В інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором).

7. ГАРАНТІЇ

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.

7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:

7.2.1. Замовник надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на Порталі та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг;

7.2.2. Замовник укладає цей Договір добровільно, при цьому Замовник: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

7.2.3. Замовник володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;

7.2.4. Замовник володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на Порталі (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові зразки, тощо).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

8.2. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Порталі; б) достовірність відомостей, зазначених Замовником при реєстрації в якості користувача на Порталі та достовірність гарантій і запевнень Замовника, що містяться в п.7 Оферти.

8.3. Відповідальність Виконавця за цим Договором перед Замовником у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Виконавцем Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в межах оплаченої ним ціни Послуг.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Всі матеріали, доступ до яких Замовнику надається Виконавцем є об’єктами прав інтелектуальної власності Виконавця. Виключні права на об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути створені Виконавцем у процесі надання Послуг Замовнику, зберігаються за Виконавцем.

9.2. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

9.3. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду.

10. РЕКВІЗИТИ

ФОП Соць Василь Іванович

Місцезнаходження: Україна, м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 7

Код ЄДРПОУ/ДРФО 3558603855

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 302689)

Рахунок 26003055350567

E-mail: getskill.com.ua@gmail.com

Тел. +380 63 715 10 64

+380 95 045 35 38